Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62/2022 – Udostępnienie platformy do wysyłki masowej na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023r.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu  – tj. Freshmail sp. z o.o.; Al.29 Listopada 155c; 31-406 Kraków

Cena brutto wybranej oferty: 11 426,45 zł 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Udostępnienie platformy do wysyłki masowej na potrzeby Instytutu De Republica.

 

Opis przedmiotu zamówienia jest :

Udostępnienie platformy do wysyłki masowej („email marketing”) dla baz nieprzekraczających 50.000 rekordów bez limitu wiadomości. Wsparcie techniczne przez czas obowiązywania umowy. Czas trwania obowiązywania – do dnia 31.12.2023r.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba oferenta

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Czas trwania obowiązywania umowy  od dnia podpisania umowy  do 31.12.2023 r.

Warunki udziału w zapytaniu:

 Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29.08.2022 r. do godziny: 12:00

2. Ofertę można złożyć:

  • Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr 62/2022

Oferta na „udostępnienie platformy do wysyłki masowej

  • Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761  Warszawa, z dopiskiem na kopercie – jak w pkt powyżej.
  • Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: publiczne@iderepublica.pl, oraz do wiadomości: w.paduch@iderepublica.pl, (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu).

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH  (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/08/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 29/08/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62/2022 – Udostępnienie platformy do wysyłki masowej na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023r."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62/2022 – Udostępnienie platformy do wysyłki masowej na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023r."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62/2022 – Udostępnienie platformy do wysyłki masowej na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 23/08/2022, 14:57:41
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica