Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/2022 – Udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023 r.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu  – tj.  Instytut Monitorowania Mediów S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 13 756,32 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy

Opis przedmiotu zamówienia jest :

Udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy (zawierającą imiona i nazwiska dziennikarzy, dane kontaktowe, segmentację tematyczną dziennikarzy) oraz dedykowanym modułem prasowym umożliwiającym między innymi usługi, kontakt z dziennikarzami oraz prowadzenie statystyk. Dostęp w formie elektronicznej oraz  w wersji mobilnej. Wsparcie techniczne oraz aktualizacje bazy danych przez czas obowiązywania umowy. Czas trwania obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy  do 31.12.2023 r.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba oferenta

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

 Czas trwania obowiązywania umowy  od dnia podpisania umowy  do 31.12.2023 r.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

 Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26.08.2022 r. do godziny: 12:00

2. Ofertę można złożyć:

  • Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr 61/2022

Oferta na „udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy

  • Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – jak w pkt powyżej.
  • Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: publiczne@iderepublica.pl, oraz do wiadomości: w.paduch@iderepublica.pl, (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu).

3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 6.1 nie będą brane pod uwagę.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI  W  DOKUMENTACH  W ZAŁĄCZENIU  (PONIŻEJ)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (26/08/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 26/08/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/2022 – Udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023 r."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/2022 – Udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023 r."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/2022 – Udostępnienie platformy z bazą danych dziennikarzy na potrzeby Instytutu De Republica do 31.12.2023 r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 23/08/2022, 10:28:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica