Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2022 – Usługa wykonania i opublikowania materiałów popularyzatorskich związanych z konferencją naukową organizowaną przez Instytut De Republica, w związku publikacją książki wydanej przez IDR – w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalach internetowych.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu  –   

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. ul. Filtrowa 63/43,     02-056 Warszawa;

Cena brutto wybranej oferty: 67 650,00 zł.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa wykonania i opublikowania materiałów popularyzatorskich związanych  z konferencją naukową organizowaną przez Instytut De Republica ( w związku publikacją książki wydanej przez Wydawnictwo IDR ) – w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalach internetowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i opublikowania materiałów popularyzatorskich  (w formie druku) w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim oraz  w minimum dwóch  portalach internetowych  – związanych z Konferencją „O totalitaryzmie raz jeszcze” czyli spotkanie autorskie wokół książki „Wydarzenia bydgoskie 1939”.

 

Materiały z konferencji w postaci fotografii i materiałów wideo udostępni Instytut De Republica.

 

 Wykaz świadczeń:

 1. opracowanie i pełne przygotowanie 4-stronicowego dodatku do tygodnika;

 (objętość 10-12 tysięcy znaków, data emisji  pomiędzy 13.06.2022  – 30.06.2022), redagowanie materiału redakcyjnego / wywiadu na wskazany temat do w/w dodatku

 1. publikacja zaakceptowanego materiału
 2. przeniesienie treści drukowanego wydania na portal internetowy tygodnika –  w ciągu do 5  dni od publikacji treści drukowanej w tygodniku
 3. promocja w/w treści na stronie głównej  portalu internetowego tygodnika
 4. przeniesienie treści z drukowanego wydania na innym ogólnodostępnym portalu – w ciągu do 5  dni od publikacji treści drukowanej w tygodni

 

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.06.2022r.

 

Wadium:

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium.

Kwota wadium: ………………………………………………………………………………………

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

(Warunki udziału w zapytaniu postawione przez Zamawiającego wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełnienia przez Wykonawcę)

 • Wykonawca jest zobowiązany posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

  • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się dwoma kryteriami, tj.:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena oferty brutto

60%

2.

Termin realizacji

40 %

Zasady oceny ofert według kryterium -Cena oferty brutto  – 60%  – 60pkt.

 

Zasady oceny ofert według kryterium -Termin realizacji – 40%

W kryterium „Termin realizacji ” ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:

Realizacja w terminie 13-19.06.2022 – 40 pkt.

Realizacja w terminie 20-26.06.2022 – 20 pkt.

Realizacja w terminie po 26.06.2022 – 0pkt.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07  czerwca 2022 r. do godziny: 09.00

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (07/06/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 07/06/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2022 – Usługa wykonania i opublikowania materiałów popularyzatorskich związanych z konferencją naukową organizowaną przez Instytut De Republica, w związku publikacją książki wydanej przez IDR – w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalach internetowych."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2022 – Usługa wykonania i opublikowania materiałów popularyzatorskich związanych z konferencją naukową organizowaną przez Instytut De Republica, w związku publikacją książki wydanej przez IDR – w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalach internetowych."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2022 – Usługa wykonania i opublikowania materiałów popularyzatorskich związanych z konferencją naukową organizowaną przez Instytut De Republica, w związku publikacją książki wydanej przez IDR – w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalach internetowych.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.
Załączniki:

Data publikacji: 02/06/2022, 19:43:35
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica