Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2022 – Sukcesywne wykonywanie usług graficznych w 2022 roku na potrzeby IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia iż na realizację przedmiotu zamówienia wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– CONCEPT  SWITCH sp.z o.o.ul. Hoża 88/210; 00-682 Warszawa

Cena brutto wybranej ofert: 3 350,00 zł 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Sukcesywne wykonywanie usług graficznych dla Instytutu De Republica w roku 2022.

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest sukcesywne wykonywanie usług graficznych w roku 2022
lub do wyczerpania zleceń określonych w szczegółowym opisie zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:
Sukcesywne wykonywanie zleceń – prac graficznych:
– modyfikacja danych na wizytówkach na podstawie gotowego szablonu (8x),
– projekt kartki świątecznej bożonarodzeniowej,
– projekt plakatu na wydarzenie IDR (stworzenie szablonu),
– modyfikacja plakatu na wydarzenie IDR na podstawie szablonu (30x),
– projekt zaproszenia na wydarzenie IDR,
– projekt zaproszenia na wydarzenie IDR – Nagroda IDR,
– projekt broszury A5 – Nagroda IDR – do 30 stron,
– projekt grubych teczek na podstawie szablonu – (2x).

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zleceń określonych w szczegółowym opisie zamówienia.

 

 Warunki udziału w zapytaniu:

Wykonawca jest zobowiązany posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH  (PONIŻEJ)

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/06/2022 do godziny 14:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/06/2022 do godziny 14:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2022 – Sukcesywne wykonywanie usług graficznych w 2022 roku na potrzeby IDR"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2022 – Sukcesywne wykonywanie usług graficznych w 2022 roku na potrzeby IDR"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/2022 – Sukcesywne wykonywanie usług graficznych w 2022 roku na potrzeby IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 31/05/2022, 18:22:52
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica