Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącu czerwcu 2022 – Bydgoszcz, Warszawa, Lublin

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu  –

SIMPLE FRAME Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 135A, 02-952 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 12 800,00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:
Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.

2.2 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:
• 3 czerwca 2022 r. w Bydgoszczy:
– początek konferencji godzina 10.00 – zakończenie godzina 14.30, w tym 3,5 godziny efektywnego nagrywania;
• 8-9 czerwca 2022 r. w Lublinie:
– w dniu 8 czerwca początek konferencji godzina 18.00 – zakończenie godzina 19.30, w tym 1,5 godziny efektywnego nagrywania,
– w dniu 9 czerwca początek konferencji godzina 10.00 – zakończenie godzina 16.30, w tym 4 godziny efektywnego nagrywania;
• 22-24 czerwca 2022 r. w Warszawie:
– w dniu 22 czerwca początek konferencji godzina 10.00 – zakończenie godzina 17.30, w tym 6 godzin efektywnego nagrywania,
– w dniu 23 czerwca początek konferencji godzina 10.00 – zakończenie godzina 17.15, w tym 6 godzin efektywnego nagrywania,
– w dniu 24 czerwca początek konferencji godzina 10.00 – zakończenie godzina 14.00, w tym 4 godzin efektywnego nagrywania.

Podane godziny trwania konferencji obejmują także wszelkiego rodzaju przerwy (np. kawowe lub na posiłki) które nie podlegają rejestracji filmowej.

Z każdej konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:
1. przygotowanie krótkiego maksymalnie 2-minutowego filmu na Facebooka (w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym,
2. przygotowanie filmu z całości wydarzenia (tylko wystąpienia merytoryczne, dyskusja bez różnego rodzaju przerw) w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji,
3. przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji (materiał główny podzielony na części),
4. filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane według wzoru stosowanego przez Instytut De Republica,
5. każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początku dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu, informacje te powinny także być przeczytane przez lektora,
6. wszystkie filmy zgodnie z obowiązującym stanem prawym powinny mieć napisy oraz być opatrzone audiodeskrypcją (zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do Zapytania Ofertowego).
Wykonawca powinien dysponować 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

3. Miejsce wykonania zamówienia: Bydgoszcz, Lublin, Warszawa.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
• Bydgoszcz: 3 czerwca 2022 r. godzina 10.00-14.30;
• Lublin:
– 8 czerwca 2022 r. godzina 18.00-19.30
– 9 czerwca 2022 r. godzina 10.00-16.30;
• Warszawa:
– 22 czerwca 2022 r. godzina 10.00-17.30
– 23 czerwca 2022 r. godzina 10.00-17.15
– 24 czerwca 2022r. godzina 10.00-14.00.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Więcej informacji w załączonych plikach (poniżej)

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (27/05/2022 do godziny 14:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 27/05/2022 do godziny 14:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącu czerwcu 2022 – Bydgoszcz, Warszawa, Lublin"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącu czerwcu 2022 – Bydgoszcz, Warszawa, Lublin"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącu czerwcu 2022 – Bydgoszcz, Warszawa, Lublin". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 24/05/2022, 12:52:15
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica