Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 59/2021 – na usługę sprzątania IDR w 2022 r.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana
oferta najkorzystniejsza tj.: oferta firmy 

AGMA  PORZĄDKI  Sp. z o.o.  z siedzibą w Zakroczymiu 05-170,  Mochty-Smok 18.

Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000521460  NIP: 531-169-08-19, Regon 147378262 

Cena brutto wybranej oferty: 

Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 126,73 zł netto (sto dwadzieścia sześć złotych 73/100 groszy) tj. 155,88 zł brutto (sto pięćdziesiąt pięć złotych 88/100 groszy) za dzień roboczy pracy

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica,

 zaprasza do złożenia oferty

na usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń IDR.

 

Więcej informacji dotyczące zapytania ofertowego w załączeniu 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (20/12/2021 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 20/12/2021 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 59/2021 – na usługę sprzątania IDR w 2022 r."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 59/2021 – na usługę sprzątania IDR w 2022 r."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe 59/2021 – na usługę sprzątania IDR w 2022 r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 15/12/2021, 17:05:58
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica