Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 18/2021: na dostawę 2 serwerów wraz z montażem i wdrożeniem w siedzibie Instytutu

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy: Hesperos Kamil Wyroślak;

Adres Wykonawcy: Krzywe Koło 46; 24300 Opole Lubelskie

Wartość wybranej oferty brutto: 68 720 zł

Uzasadnienie:

Oferta firmy: Hesperos Kamil Wyroślak jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystkich ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na rok 2021r.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk serwerów z oprogramowaniem wraz z montażem, instalacją i wdrożeniem oprogramowania systemowego – we wskazanym pomieszczeniu Instytutu De Republica łącznie.

Szczegółowych informacji udziela dział zamówień publicznych IDR pod adresem: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl oraz baf@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/08/2021 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/08/2021 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 18/2021: na dostawę 2 serwerów wraz z montażem i wdrożeniem w siedzibie Instytutu"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 18/2021: na dostawę 2 serwerów wraz z montażem i wdrożeniem w siedzibie Instytutu"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe 18/2021: na dostawę 2 serwerów wraz z montażem i wdrożeniem w siedzibie Instytutu". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:33:05
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica