W trakcie

IDR ZP/P/2022/10 – Ogłoszenie o zamówieniu – DRUK,OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Tytuł/nazwa postępowania
DRUK,OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Identyfikator postępowania
5628db54-ca46-4e4b-9b28-2d326ce1c9e7

Tryb
Przetarg nieograniczony

Status
Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
IDR ZP/P/2022/10

Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Link do postepowania w miniportalu ( SWZ, załączniki do SWZ  i inne pliki oraz informacje o sposobie składania ofert pod linkiem 

miniPortal (uzp.gov.pl)

 

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Termin składania ofert 12.09.2022 11:30

Termin otwarcia złożonych ofert 12.09.2022 12:00

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (12/09/2022 do godziny 11:30)

Data publikacji: 10/08/2022, 19:58:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica