Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/09 – Ogłoszenie o zamówieniu – Obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych dla Instytutu De Republica (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Warszawa 23.06.2022 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Instytut De Republica informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 275  pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami, pn. „Obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych dla Instytutu De Republica”

Nr postępowania: IDR/ZP/2022/09

 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa,

50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 10/11.

Cena brutto wybranej oferty: 445.752,00 zł.

 

Wybrana oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia:

– cena 60%

– czas wykonania postępowania (o wart. poniżej progów unijnych) 20%

– czas wykonania postępowania (o wart. równej i powyżej progów unijnych) 20%

 

Zestawienie złożonych ofert w terminie oraz przyznana punktacja:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium „cena” o wadze 60%

Punktacja przyznana w kryterium „Czas wykonania postępowania od uzyskania kpl. dokumentów od Zamawiającego (wartość poniżej progów unijnych)” o wadze 20%

Punktacja przyznana w kryterium „Czas wykonania postępowania od uzyskania kpl. dokumentów od Zamawiającego (wartość równa
i powyżej progów unijnych)” o wadze 20%

Łączna punktacja

1

KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

23,51

20

20

63,51

2

CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa, 50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 10/11

60

20

20

100

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Prawne:

art. 287 ust. 1 w związku z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Faktyczne:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w SWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia  spośród ofert nieodrzuconych złożonych w postępowaniu.

 

dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.

Dyrektor Instytutu De Republica

 

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający – Instytut de Republica – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do
upływu terminu na złożenie ofert wpłynęły następujące oferty:

1. KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa – 1.137.774,60 zł
brutto,

czas wykonania postępowania (o wart. poniżej progów unijnych) – 2 dni od
przekazania kpl. dokumentów od Zamawiającego,

czas wykonania postępowania (o wart. równej i powyżej progów unijnych) – 4 dni od
przekazania kpl. dokumentów od Zamawiającego.

2. CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka
komandytowa, 50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 10/11 – 445.752,00 zł brutto,

czas wykonania postępowania (o wart. poniżej progów unijnych) – 2 dni od przekazania
kpl. dokumentów od Zamawiającego

czas wykonania postępowania (o wart. równej i powyżej progów unijnych) – 4 dni od
przekazania kpl. dokumentów od Zamawiającego.

W dniu 30.05.2022 r. o godzinie 17.35 została złożona oferta przez Panią Dorotę Kozinę – „plik
– formularz_ofertowy.doc (1).zip”, który został zaszyfrowany kluczem do innego
postępowania. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości technicznych
odszyfrować oferty i zapoznać się z nią, a tym samym przedstawić w wykazie danych
Wykonawcy oraz szczegółów oferty.

           Zatwierdził:
dr hab. Bogumił Szmulik
            Dyrektor
Instytut De Republica

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych dla Instytutu De Republica

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT DE REPUBLICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388748947

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Belwederska 23 lokal 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-761

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iderepublica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wydawcza, naukowa, popularyzatorska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych dla Instytutu De Republica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29966f50-e021-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083873/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.iderepublica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
2. Dokumenty elektroniczne są składane przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem ofert) za pomocą poczty elektronicznej
na wskazany adres email.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl
6. Do złożenia oferty jest konieczne posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Oferta oraz przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IDR/ZP/P/2022/09

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych oraz
b) przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
jako pełnomocnik Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania postępowania od uzyskania kpl. dokumentów od Zamawiającego (wart. poniżej progów)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania postępowania od uzyskania kpl. dokumentów od Zamawiającego (wart. powyżej progów)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez przedłożenie kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 5 000 000,00 zł.
Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert. Przedmiotem badania przez Zamawiającego będzie tylko ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadanie zdolności technicznej i zawodowej
Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawców:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują co najmniej 2 usługi (umowy) doradztwa prawnego z zakresu ustawy Pzp, w tym przeprowadzania postepowań w imieniu Zamawiającego oraz reprezentacji przed KIO, przy czym wartość każdej usługi (wartość umowy, a w przypadku umowy ramowej wartość usług zrealizowanych w ramach jednej umowy ramowej umowy) powinna wynosić nie mniej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:
By warunek został spełniony Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja
1982 r Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1651, z późn. zm.)
lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75, z późn. zm), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 823), w tym:
1) jedną osobą posiadającą tytuł zawodowy adwokata/radcy prawnego oraz co najmniej 10 lat doświadczenia jako adwokat/radca prawny i minimum 10 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym w trakcie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert przeprowadziła co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego/Przewodniczącego Komisji Przetargowej;
2) trzema osobami, które działając jako pełnomocnik Zamawiającego lub Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Przetargowej przeprowadziły w okresie ostatnich 3 lat od dnia składania ofert, co najmniej 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z czego co najmniej 2 postępowania były o wartości przekraczającej progi unijne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wg Załącznika nr 5 do SWZ.
Dowody określające czy usługi wskazane w Wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.2 i 9.1.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
i nr 3 do SWZ.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach wskazanych we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zmiana treści nr 1 z dnia 02/06/2022:

Wyjaśnienia dotyczące pytań na temat postępowania – w załączeniu.

 

IDR Wyjaśnienie 1 i 2 – przetarg na usługi prawne

 

IDR Wyjaśnienie 2 – przetarg na usługi prawne

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (07/06/2022 do godziny 10:00)

Data publikacji: 30/05/2022, 22:41:09
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica