Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/08 – Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom hymnu Polski pod tytułem „Dla ojczyzny ratowania”. Dzieje Mazurka Dąbrowskiego.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana oferta najkorzystniejsza tj.: Fundacja Pracownia, ul. Czopowa 14/3, 80-882 Gdańsk.

Cena brutto wybranej oferty: 132.840,00 zł. Termin wykonania – do dnia 15.09.2022 r.

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęła (w terminie) 1 oferta:

1.Fundacja Pracownia, ul. Czopowa 14/3, 80-882 Gdańsk. Cena brutto oferty: 132.840,00 zł.

Termin wykonania – do dnia 15.09.2022 r.

 

Informacja o zawartej umowie:

Informacja o zawartej umowie:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom hymnu Polski

pod tytułem „Dla ojczyzny ratowania”. Dzieje Mazurka Dąbrowskiego.

 

WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Pracownia
Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571082993
Ulica: ul. Czopowa 14/3
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-882
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska

Data zawarcia umowy: 2022-05-24
Wartość umowy: 132.840,00 PLN
 Okres realizacji zamówienia : do 2022-09-15

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Tytuł/nazwa postępowania

Usługi   –  Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom hymnu Polski pod tytułem „Dla ojczyzny ratowania”. Dzieje Mazurka Dąbrowskiego.

Identyfikator postępowaniacb7481b2-e2e0-4fe7-a5f1-4e8f3bfcac43Tryb

Tryb podstawowy, wariant 2

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2022/BZP 00144981/01

 

Szczegóły  na stronie miniportal.uzp.gov.pl   pod linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl) 

 

Składanie ofert – zgodnie z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem  ePUAP

 

Termin składania ofert12.05.2022 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert12.05.2022 11:00

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

Więcej informacji na stronie ogłoszenia na stronie miniportal.uzp.gov.pl   pod linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl) 

oraz na stronie eZamowienia.gov.pl

EZamowienia 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (12/05/2022 do godziny 10:00)

Data publikacji: 05/05/2022, 09:56:58
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica