Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/04 – Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom herbu i godłu Polski pod tytułem „Dzieje herbu i godła Polski”

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana oferta najkorzystniejsza tj.: Fundacja Pracownia, ul. Czopowa 14/3, 80-882 Gdańsk.

Cena brutto wybranej oferty: 250.920,00 zł.

Termin wykonania – do dnia 15.09.2022 r..

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęła (w terminie) 1 oferta:

1.Fundacja Pracownia, ul. Czopowa 14/3, 80-882 Gdańsk. Cena brutto oferty: 250.920,00 zł.

Termin wykonania – do dnia 15.09.2022 r.

Informacja o zawartej umowie:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom herbu i godłu Polski pod
tytułem Dzieje herbu i godła Polski.

 

WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Pracownia
Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571082993
Ulica: ul. Czopowa 14/3
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-882
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska

Data zawarcia umowy: 2022-04-01
Wartość umowy: 250920 PLN
 Okres realizacji zamówienia : do 2022-09-15

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Tytuł/nazwa postępowania

Usługi   –    Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom herbu i godłu Polski pod tytułem „Dzieje herbu i godła Polski”

Identyfikator postępowania
ea86147f-0906-4862-820d-70512806b370

Tryb
Tryb podstawowy, wariant 2

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00091695/01

Szczegóły  na stronie miniportal.uzp.gov.pl   pod linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)

Składanie ofert – zgodnie z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem  ePUAP

Termin składnia ofert: 28/03/2022 do godziny 10:00 

(więcej informacji na stronie ogłoszenia)

miniPortal (uzp.gov.pl)

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea86147f-0906-4862-820d-70512806b370

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/03/2022 do godziny 10:00)

Data publikacji: 18/03/2022, 23:02:21
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica