Unieważnione

IDR ZP/P/2022/01 – Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi – SKŁAD, DRUK I OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na skład, druk i oprawę oraz
dostarczenie wydawnictw Instytutu De Republica, numer postępowania IDR
ZP/P/2022/01

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 ustawy,
zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały
odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi

SKŁAD, DRUK I OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Szczegóły pod linkiem:

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/54664/details 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/03/2022 do godziny 11:00)

Data publikacji: 11/03/2022, 16:54:16
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica