Unieważnione

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów identyfikacyjnych

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, iż ww. postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art.
255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18
maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało obarczone wadą, której nie da się usunąć,
ponieważ nie da się usunąć błędów dotyczących treści SWZ po dokonaniu czynności
niepowtarzalnych takich jak czynność otwarcia ofert. W związku z powyższym dokonana
przez Zamawiającego czynność opisu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym
zaniechaniem zażądania przedstawienia próbek zaoferowanych materiałów nie pozwala
na prawidłowe i zgodne zasadami konkurencji wybranie najkorzystniejszej oferty.

Powyższe uzasadnia unieważnienie postępowania

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy – Dostawa materiałów identyfikacyjnych

Tytuł/nazwa postępowania:

 Dostawa materiałów identyfikacyjnych

Identyfikator postępowania e5dbff1d-0cec-4ab0-8cbf-9ec874adfa91

Tryb – Tryb podstawowy, wariant 2

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2021/BZP 00253862/01

Adres strony WWW postępowania

http://www.miniportal.uzp.gov.pl

 

Więcej informacji pod linkiem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e5dbff1d-0cec-4ab0-8cbf-9ec874adfa91

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/11/2021 do godziny 10:00)

Data publikacji: 03/11/2021, 13:53:55
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica