Rozstrzygnięte

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa kalendarzy i pocztówek

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana oferta najkorzystniejsza tj.: Drukarnia Akapit Sp. z o .o., ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

Cena brutto wybranej oferty: 143.418,00 zł.

Termin dostawy: 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/api//Files/Download/709f70c5-e128-47e0-a2dc-6abecf1f53b2/32e495d3-3743-4639-8974-fa55ed2330c9

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Dostawy –  Dostawa kalendarzy i pocztówek

Tytuł/nazwa postępowania:

Dostawa kalendarzy i pocztówek

Identyfikator postępowania709f70c5-e128-47e0-a2dc-6abecf1f53b2

Tryb podstawowy, wariant 2

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2021/BZP 00252264/01

Adres strony WWW postępowania

http://www.miniportal.uzp.gov.pl

 

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofert: 2021-11-08 10:00
Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl
Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 11:00
Termin związania ofertą: do 2021-11-28
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Więcej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/709f70c5-e128-47e0-a2dc-6abecf1f53b2

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/11/2021 do godziny 10:00)

Data publikacji: 29/10/2021, 17:45:15
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica