Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa sprzętu komputerowego

Informacja o wyborze oferty:

Zawiadamiamy, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą tj.:

ofertę firmy POMAREX Sp. z o. o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin.

Cena brutto wybranej oferty: 277.315,80 .

Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

W/w oferta  uzyskała największą liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b435ae19-8c80-4502-8f18-2d212ef3ffc7

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

ZMIANA OGŁOSZENIA

Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00195835/01
Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

Więcej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b435ae19-8c80-4502-8f18-2d212ef3ffc7

 

 

 PROCEDURA

 Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
 Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-07 12:00
Po zmianie:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00222441/01 z dnia 2021-10-07
2021-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – –
2021-10-18 10:00

Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-07 14:00
Po zmianie:
2021-10-18 12:00
Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

 

Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-05
Po zmianie:
2021-11-16

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

INFORMACJE PODSTAWOWE

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa sprzętu komputerowego

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6f83ce9-20f9-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195835

Wersja ogłoszenia: 01

Data ogłoszenia: 2021-09-29

Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00173277/01/P

Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b435ae19-8c80-4502-8f18-2d212ef3ffc7

 

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.


Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem ofert) za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.


Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).


We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).


Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia.publiczne@iderepublica.pl, z wyjątkiem składania ofert.


Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.


Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Więcej informacji pod adresem/linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000195835%2F01

oraz 

www.miniportal.uzp.gov.pl

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b435ae19-8c80-4502-8f18-2d212ef3ffc7

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 18/10/2021 do godziny 10:00

Data publikacji: 01/10/2021, 23:47:36
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica