Rozstrzygnięte

Moderator dyskusji w trakcie seminarium, które odbędzie się dnia 8 maja 2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship /umowa zlecenie/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Opis stanowiska:

Prowadzenie i czynny udział dyskusji panelowej w trakcie spotkania otwartego pt. „Szklane domy czy zamki na piasku? Miejska historia polskiej nowoczesności”, które odbędzie się dnia 08.05.2023 r.  w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie,  w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. 

 

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe, stopień naukowy co najmniej doktor – /historia, historia społeczna, historia gospodarcza/.

–  udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu publikacji o tematyce historycznej (w tym publikacji naukowych: książki/czasopisma, artykuły naukowe, artykuły z zakresu historii),

– wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji i prowadzenia spotkań/dyskusji 

 

Informacje dodatkowe :

  1. Przyjęcie zlecenia na „Prowadzenie i czynny udział dyskusji panelowej w trakcie spotkania otwartego pod roboczym tytułem „Szklane domy czy zamki na piasku? Miejska historia polskiej nowoczesności”, które odbędzie się dnia 08.05.2023 r. w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie, w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship” wiąże się ze zgodą na udzielenie nieodwołalnej zgody Zleceniobiorcy na to, aby jego wizerunek i głos oraz jego wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem) – w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane i udostępnianie przez Instytut De Republica dla celów związanych z działalnością Instytutu. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na polach eksploatacji:

  • utrwalanie, kopiowanie na dowolny nośnik, kopiowanie w całości lub w części we wszelkiego rodzaju materiałach naukowych, technicznych, promocyjnych i szkoleniowych wykorzystywanych w mediach drukowanych, w działalności prasowej, radiowej i telewizyjnej;

  • wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu;

  • publiczne wykonywanie, powielanie, wystawianie, wyświetlanie; najem, dzierżawa, wypożyczanie do nieodpłatnego wykorzystania;

  • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity; transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet), oraz zezwalanie na tworzenie i nadawanie kompilacji.

 

Oferujemy:

– umowę  zlecenie

– atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Składanie ofert:

Oferty z opisem dorobku naukowego oraz ofertą cenową/ określeniem wynagrodzenia/,  prosimy składać do Koordynatora Programu JCF  drogą mailową a.mazurek@conrad.iderepublica.pl  oraz do wiadomości: rekrutacja@iderepublica.pl  

Pod tym adresem mailowym także uzyskacie Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania nt.  rekrutacji i zlecenia.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (27/04/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 27/04/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Moderator dyskusji w trakcie seminarium, które odbędzie się dnia 8 maja 2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship /umowa zlecenie/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Moderator dyskusji w trakcie seminarium, które odbędzie się dnia 8 maja 2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship /umowa zlecenie/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Moderator dyskusji w trakcie seminarium, które odbędzie się dnia 8 maja 2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship /umowa zlecenie/". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 19/04/2023, 17:55:40
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica