Rozstrzygnięte

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja  zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres zadań i obowiązków na stanowisku pracy: Specjalisty ds. księgowości 

 

 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • prowadzenie ewidencji składników majątku Instytutu De Republica;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • opracowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
 • weryfikowanie pod względem finansowym projektów dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych Instytutu;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Instytutu i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • kontrola pobierania i rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek
  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK), wpłat na PFRON;
 • inicjowanie i opracowywanie projektów dokumentów umów i porozumień związanych
  z realizacją zadań IDR;
 • realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących realizacji zadań IDR, a w przypadku zaistnienia konieczności zmian tych dokumentów, przygotowanie propozycji ich zmiany;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Instytutu de Republica,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu de Republica lub zastępców Dyrektora Instytutu de Republica.

 

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych (wskazany kierunek:  finanse i rachunkowość) 

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości –  (minimum 5 lat!) w jednostce publicznej
 • Znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych, przepisów o rachunkowości  oraz aktów wykonawczych.

 • Znajomość  oprogramowania QNT oraz  TREZOR  będzie dodatkowym atutem 
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera  (znajomość pakietu Office)

 • Organizacja pracy własnej.

 • Samodzielność.

 • Rzetelność.

 •  Umiejętność  stosowania odpowiednich przepisów w praktyce.

 

To oferujemy

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • pracę u stabilnego pracodawcy.

 • rozwój zawodowy, szkolenia.

 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/10/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/10/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/10/2022, 18:02:10
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica