Rozstrzygnięte

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja  zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres zadań i obowiązków na stanowisku pracy: Specjalisty ds. księgowości 

 

 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • prowadzenie ewidencji składników majątku Instytutu De Republica;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • opracowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
 • weryfikowanie pod względem finansowym projektów dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych Instytutu;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Instytutu i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • kontrola pobierania i rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek
  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK), wpłat na PFRON;
 • inicjowanie i opracowywanie projektów dokumentów umów i porozumień związanych
  z realizacją zadań IDR;
 • realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących realizacji zadań IDR, a w przypadku zaistnienia konieczności zmian tych dokumentów, przygotowanie propozycji ich zmiany;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Instytutu de Republica,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu de Republica lub zastępców Dyrektora Instytutu de Republica.

 

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych (wskazany kierunek:  finanse i rachunkowość) 

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości –  (minimum 5 lat!) w jednostce publicznej
 • Znajomość przepisów  ustawy o finansach publicznych, przepisów o rachunkowości  oraz aktów wykonawczych.

 • Znajomość  oprogramowania QNT oraz  TREZOR  będzie dodatkowym atutem 
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera  (znajomość pakietu Office)

 • Organizacja pracy własnej.

 • Samodzielność.

 • Rzetelność.

 •  Umiejętność  stosowania odpowiednich przepisów w praktyce.

 

To oferujemy

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • pracę u stabilnego pracodawcy.

 • rozwój zawodowy, szkolenia.

 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/10/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 21/10/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 07/10/2022, 18:02:10
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica