W trakcie

Specjalista ds. zamówień publicznych

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Instytutu

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych poza ustawowych na podstawie Regulaminu ZP IDR

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych ustawowych (SWZ)

 • Współpraca z zakresu ZP z podmiotem obsługującym zamówienia publiczne IDR w tym m.in.:

 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym ofert i wniosków składanych w postępowaniach.

 • Ewidencja wnoszonych wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy, a także dokonywania terminowego ich zwrotu.

 • Negocjacje z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

 • Prowadzenie postępowań przetargowych.

 • Uczestniczenie w postępowaniach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego, członka lub sekretarza.

 • Uczestniczenie w procedurach odwoławczych przed KIO oraz innych organach odwoławczych

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

 • Współpraca z jednostkami w zakresie prowadzonych postępowań.

 • Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących postępowań i ZP na stronie IDR

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych

 • Doświadczenia w pracy (minimum 3 lata, w tym obowiązkowo ostatni rok pracy ( 2021) z nową ustawą PZP) na podobnym stanowisku w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego – WYMAGANIE KONIECZNE !!!

 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.

 • Dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Office).

 • Komunikatywność.

 • Organizacja pracy własnej.

 • Samodzielność.

 • Rzetelność.

 • Stosowanie odpowiednich przepisów.

To oferujemy

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, już od 01.01.2022

 • pracę u stabilnego pracodawcy,

 • rozwój zawodowy, szkolenia,

 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/12/2021 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/12/2021 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. zamówień publicznych"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. zamówień publicznych"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista ds. zamówień publicznych". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/12/2021, 11:44:29
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica