16 listopada 2022

Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI w., w tym wojna w Ukrainie, a zadania samorządów i ich wpływ na rozwój oraz konkurencyjność państwa

Zachęcamy do lektury materiału dr Katarzyny Cichos pt. „Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI w., w tym wojna w Ukrainie, a zadania samorządów i ich wpływ na rozwój oraz konkurencyjność państwa”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI w., w tym wojna w Ukrainie, a zadania samorządów i ich wpływ na rozwój oraz konkurencyjność państwa

 Proces zarządzania (i rola interesariuszy) ma nie tylko wpływ na bezpieczeństwo i budowanie światowego pokoju, ale również odgrywa główną rolę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Agendy 2030, tj., rezolucji ONZ przyjętej 25 września 2015 r. przez szefów państw i rządów na szczycie ONZ. Realizacja SDG, w momencie groźby ograniczenia dostępu do zasobów (wskutek wojny czy zmian klimatycznych), staje się kluczowa w kontekście kształtowania stabilności gospodarczej, dającej fundament globalnemu bezpieczeństwu. W ekspertyzie przeanalizowano relacje między rozwojem gospodarczym i konkurencyjnością a samorządem lokalnym. Głównym celem ekspertyzy jest postawienie pytania, jak ważna dla konkurencyjności i produktywności jest decentralizacja oraz jak ważne są samorządy, dla zrównoważonego rozwoju państw. Ponadto w pracy porównano zakres celów zrówno­ważonego rozwoju wskazanych w Agendzie 2030 z działaniami samorządów lokalnych, jak również uwzględniono zadania samorządów, które stają się kluczowe w obliczu konfliktu zbrojnego, czy wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, jak np. w Ukrainie po ataku przez Rosję.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.