7 września 2022

Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI wieku a subsydiarność – europejskie ujęcie teoretyczno-prawne

Zachęcamy do lektury materiału dr Katarzyny Cichos pt. „Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI wieku a subsydiarność – europejskie ujęcie teoretyczno-prawne”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI wieku a subsydiarność – europejskie ujęcie teoretyczno-prawne

Problem „dobrego rządzenia” czy „rządzenia” oraz jego wpływu na konkurencyjność i rozwój państw jest przedmiotem badań od wielu lat – zarówno w okresie prosperity, jak i w czasie kryzysu, np. COVID 19. Proces zarządzania (i rola interesariuszy) ma nie tylko wpływ na bez­pieczeństwo i budowanie światowego pokoju, ale również ma kluczowy wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Agendy 2030. Ta ekspertyza jest pierwszą z dwóch, w których kolejno omówione zostaną teoretyczno-prawne oraz ekonomiczno-funkcjonalne przesłanki wskazujące na potrzebę efektywnej decentralizacji i budowania silnego samorządu lokalnego, regionalnego w celu zwiększenia efektywności implementacji Agendy 2030 oraz gwarancji bezpieczeństwa w związku ze zmianami zachodzącymi na świecie.

Opracowanie bada związek między zasadą subsydiarności (skorelowaną bezpośrednio z procesami legislacyjnymi Unii Europejskiej i pośrednio służący jako instrument rozwo­jowy UE) z prawodawstwem państw członkowskich UE (akty prawne przenoszące władzę z administracji rządowej na samorządy na przykładzie procesów decentralizacji).

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.