17 sierpnia 2022

Opozycja klasycyzmu i romantyzmu oraz tzw. spór klasyków z romantykami jako kategorie uniwersalne polskiej kultury literackiej

Zachęcamy do lektury materiału dra hab. Karola Samsela pt. „Opozycja klasycyzmu i romantyzmu oraz tzw. spór klasyków z romantykami jako kategorie uniwersalne polskiej kultury literackiej”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Opozycja klasycyzmu i romantyzmu oraz tzw. spór klasyków z romantykami jako kategorie uniwersalne polskiej kultury literackiej

Podstawowym celem studium jest wieloperspektywiczne ukazanie historycznej figury walki klasyków z romantykami w funkcji paradygmatu, ośrodka dyskursu, a nawet uniwersalnej kategorii krytycznoliterackiej. Autor odnosi się do współczesnego stanu badań nad figurą, szczególnie tego romantologicznego (Tomasz Jędrzejewski, Marek Stanisz) oraz historycz­nego układu odniesień (Stefan Kawyn, Wacław Bilip). Problematykę naświetla wielostron­nie: z perspektywy wyznaczanej przez koncepcję historii literatury jako prowokacji Hansa Roberta Jaussa, a także z uwzględnieniem punktu widzenia komparatysty dyskursów. Reali­zacji i aktualizacji figury dopatruje się w: 1) debacie krytycznoliterackiej wokół dramatów Zofii Nałkowskiej sugerującej gdzieniegdzie retorykę walki płci (teksty A. Słonimskiego), 2) „popaździernikowym sporze o wyobraźnię twórczą” oraz w 3) sporze o Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.