20 lipca 2022

Grody centralne Polski wczesnopiastowskiej. Analiza przypadku Grzybowa

Zachęcamy do lektury materiału dr. hab. Marcina Danielewskiego, prof. ucz. pt. „Grody centralne Polski wczesnopiastowskiej. Analiza przypadku Grzybowa”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Grody centralne Polski wczesnopiastowskiej. Analiza przypadku Grzybowa

W artykule pt. „Grody centralne Polski wczesnopiastowskiej. Analiza przypadku Grzybowa” został omówiony problem funkcji, jaką mógł pełnić gród w Grzybowie w strukturach władztwa pierwszych Piastów. Przy tym szczególną uwagę zwrócono na polityczną rolę tego obiektu, uznawanego niekiedy w literaturze za tzw. gród centralny. Podstawą do rekonstrukcji pozycji tego grodu w X i pierwszej połowie XI wieku stały się interpretacje wyników badań wykopaliskowych realizowanych na grodzisku oraz wnioski wypływające z dostępnych źródeł pisanych, a stanowiących materiały porównawcze wobec braku w nich informacji o Grzybowie. W świetle analizowanych materiałów okazało się, że grzybowski ośrodek grodowy zajmujący powierzchnię ponad 4,4 ha, broniony potężnym wałem, rzeką Strugą oraz fosą/fosami, stanowił ważne centrum osadnicze, które można próbować porównywać z innymi grodami centralnymi z wczesnośredniowiecznej Wielkopolski (Giecz, Gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań).

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.