30 marca 2022

Standardy ETPC dotyczące rejestracji partii politycznych w kontekście odmowy rejestracji Komunistycznej Partii Rumunii

Zachęcamy do lektury materiału dra Jakuba Czepka „Standardy ETPC dotyczące rejestracji partii politycznych w kontekście odmowy rejestracji Komunistycznej Partii Rumunii”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Standardy ETPC dotyczące rejestracji partii politycznych w kontekście odmowy rejestracji Komunistycznej Partii Rumunii

Zagadnienie działalności i legalności funkcjonowania partii politycznych było już kilka­krotnie przedmiotem analizy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). W systemie Konwencji problematyka ta badana jest w kontekście zgodności z wolnością zgromadzeń i zrzeszania się. Nie należy jednak zapominać o konieczności postrzegania jej przez pryzmat art. 9, chroniącego wolność ekspresji.

Partie polityczne pełnią szczególną rolę w systemie demokratycznym. Z jednej strony rola ta obejmuje możliwość kształtowania przez nie porządku prawnego państwa–strony, z dru­giej zaś reprezentowane przez nie poglądy przyczyniają się do debaty publicznej, realizując wymogi pluralizmu.

Naturalnie, władzom krajowym przysługują możliwości odmowy zgody na rejestrację partii, jeśli prezentowane przez nią poglądy są niezgodne z prawem lub zmierzają do obalenia ustroju demokratycznego. Niniejsza analiza ma na celu zbadanie standardu ETPC w tym zakresie.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.