10 marca 2022

Zapowiedź wydawnicza: Seria „Akty Prawne”

Wydawnictwo Instytutu De Republica we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w ramach upowszechniania wiedzy o legislacji planują w najbliższym czasie wydać nową serię „Akty Prawne”. Publikacje zawierać będą obszerne wstępy/komentarze do wybranych aktów prawnych oraz pełne treści norm prawnych.

Zapowiedź wydawnicza: Seria „Akty Prawne”

Pierwszymi pozycjami wydawniczymi, które ukażą się w serii będą:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym aktem prawnym (ustawą zasadniczą) Rzeczypospolitej Polskiej. Została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. oraz podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku.

Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
Dokument dotyczy zadań i kompetencji Rady Ministrów, która obok Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest organem władzy wykonawczej. Rada Ministrów rozpatruje sprawy związane zarówno z polityką wewnętrzną (np. uchwala projekt budżetu państwa, chroni interesy Skarbu Państwa), jak i zewnętrzną (np. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi) kraju.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
W dokumencie zostały uregulowane zasady techniki prawodawczej, czyli reguły tworzenia aktów normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te zostały zawarte w załączniku do rozporządzenia i jako takie mają moc rozporządzenia.

Premiera wydawnicza: 2022