1 marca 2022

Własność warstwowa – Zagadnienia Prawnoporównawcze

W dniach 28 lutego – 1 marca 2022 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z prawem warstwowym. Była to druga odsłona cyklu, który został zainicjowany przez Instytut De Republica oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej 20 września 2021 roku.

Własność warstwowa – Zagadnienia Prawnoporównawcze

 

Celem spotkania było przedstawienie sposobu regulacji zagadnień tak zwanej własności warstwowej w różnych systemach prawnych oraz podjęcie dyskusji, czy któryś z zaproponowanych modeli mógłby stać się płaszczyzną implementacji zagranicznych rozwiązań do polskiego prawodawstwa. Zaproszeni goście pochylili się nad rozwiązaniami legislacyjnymi w takich krajach jak Holandia (dr Paweł Sobolewski), Belgia (dr Paweł Sosnowski), Francja (dr Krzysztof Buczyński), Włochy (mgr Piotr Okruciński) czy Hiszpania (mgr Weronika Bogusz), Niemcy (dr Paulina Łazutka-Gawęda), Szwajcaria (dr Jarosław Stasiak), Austria (dr Mirosława Pytlewska, Norwegia (mgr Adam Twarowski) czy Czechy (dr hab. Jacek Jaworski). Analizę prawa rzymskiego przeprowadziła prof. dr hab. Anna Tarwacka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prawo szwajcarskie jest dość zbliżone do prawa niemieckiego i austriackiego i jest w sumie dobrym  źródłem inspiracji i czerpania rozwiązań dla ustawodawcy polskiego, najmniej ingeruje w istotę prawa własności nieruchomości. Jako specyficzny rodzaj służebności jest dość łatwe do wprowadzenia w polskim systemie ksiąg wieczystych. Taka służebność miałaby własną KW – podobnie jak np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wskazał w swoim wystąpieniu dr Jarosław Stasiak.

O Księgach Wieczystych dla własności warstwowej w Austrii i propozycji zaimplementowania podobnych rozwiązań na grunt polski wspomniała w swoim wystąpieniu dr Mirosława Pytlewska: Konstrukcja zakładania księgi wieczystej dla własności warstwowej  (Baurecht) w Austrii jest analogiczna jak zakładanie polskich ksiąg wieczystych dla nowo wyodrębnionych lokali. Polega ona na tym, że funkcjonuje księga macierzysta (budynkowa), z której wydzielana jest księga lokalowa, przy czym w obydwu tych księgach – budynkowej i lokalowej – dokonywane są wpisy zawierające wzajemne odniesienia do tych powiązań. Założenie księgi lokalowej i dokonanie w niej wpisu ma charakter konstytutywny (prawotwórczy). Zakładanie odrębnych ksiąg wieczystych i możliwość obciążania nowopowstałych praw budowlanych hipotekami, oraz obrót tymi prawami praktycznie bez ograniczeń przesądza o atrakcyjności tego prawa.

O uprawnieniach właściciela gruntu, w kontekście własności warstwowej we Włoszech opowiedział mgr Piotr Okruciński, który wskazał, że – w związku z rozwojem infrastruktury często pojawiał się problem, który można także rozpoznawać przez pryzmat prawa warstwowego, tzn. jak daleko sięga władztwo właściciela gruntu? Zagadnienie to stało się podstawą do wielu dyskusji w środowisku włoskiej jurysprudencji. Odpowiedzi można szukać w tezach wyroków Sądu Najwyższego (wł. La Corte Suprema di Cassazione). Stwierdza on w tezie wyroku z 2018 r., że zgodnie z art. 840 § 2 włoskiego kodeksu cywilnego właściciel nie może sprzeciwiać się działaniom osób trzecich, które mają miejsce na takiej głębokości lub wysokości, że nie ma on żadnego interesu w ich wykluczeniu.

Na wielozadaniowość prawa warstwowego wskazała zaś mgr Weronika Bogusz, która wskazała na istotę trafnego rozpoznania celów i rzetelnego przeprowadzania procesu legislacyjnego w tworzeniu potencjalnych polskich regulacji. Dotknęła omawianego zagadnienia w prawodawstwie hiszpańskim, oraz podkreśliła najważniejsze elementy, które mogłyby stanowić inspirację dla stworzenia instytucji prawa własności warstwowej w systemie polskim.

W najbliższych miesiącach planujemy kolejne edycje projektu.