9 lutego 2022

Opinia prawna w sprawie wymogów europejskich dotyczących wykorzystania technologii opartych na sztucznej inteligencji w postępowaniach cywilnych i administracyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dra hab. Marka Świerczyńskiego, prof. ucz. i dra Zbigniewa Więckowskiego publikowanego w ramach cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Opinia prawna w sprawie wymogów europejskich dotyczących wykorzystania technologii opartych na sztucznej inteligencji w postępowaniach cywilnych i administracyjnych

Opracowywanie wytycznych dotyczących mechanizmów rozwiązywania sporów online podjęte zostało w Radzie Europy już w 2016 roku. Komitet Rady Europy – European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) przeprowadził wówczas badanie wykonalności działania na rzecz opracowania wytycznych mających na celu zapewnienie zgodności z art. 6 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Kontynuacją działań było sporządzenie przez CDCJ projektu wytycznych. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął wytyczne 16 czerwca 2021 roku.

Wytyczne dotyczą wykorzystania nowych technologii w istniejących postępowaniach sądowych i tego w jaki sposób gwarancje sądowe zawarte w Konwencji mogą być chronione w przypadku stosowania elektronicznych mechanizmów rozwiązywania sporów.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.